Vacature

Wij zijn met spoed op zoek naar leden voor de Raad van Commissarissen


Vacature

Voor de Raad van Commissarissen van Duman Zorg B.V. zijn wij op zoeken naar drie toezichthouders met de volgende portefeuilleverdeling:

 1. Een commissaris met deskundigheid op zorginhoud en kwaliteit;
 2. Een commissaris met deskundigheid op het gebied van financiën;
 3. Een commissaris met deskundigheid op het gebied van juridische zaken, HR of (technologische) innovatie


Over Duman Zorg

Duman Zorg is een thuiszorginstelling die met een vast en herkenbaar team kleinschalige zorg biedt aan kwetsbare burgers met diverse zorg- en ondersteuningsvragen. De ambitie is om met de juiste randvoorwaarden goede en verantwoorde zorg te leveren die naadloos aansluiting vindt bij de juiste doelgroepen en hun behoeften. Zorghart, deskundigheid en lerend vermogen vormen de kernwaarden van Duman Zorg.

 

Duman Zorg heeft geen contract met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.  De financiering vindt plaats uit Persoonsgebonden budgetten (WLZ en WMO), de zorgverzekeringswet en particuliere zorg. Duman Zorg wordt aangestuurd door één directielid.

 

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Omvang van de Raad van Commissarissen

De omvang van de Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal drie leden.

 

Taken van de Raad van Commissarissen

De directie bestuurt en de Raad van Commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de directie en op de ontwikkeling van beleid. Met het oog daarop volgt en toetst de Raad van Commissarissen de algemene gang van zaken binnen de organisatie en organisatieonderdelen. Leden van de Raad van Commissarissen verrichten nimmer taken van de directie.

 

De Raad van Commissarissen houdt in ieder geval toezicht op:

 • de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het financiële beleid en de verslaglegging daarvan;
 • de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden;
 • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als klankbord;
 • het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en performancebeslissingen.


Algemene profielkenmerken leden van de Raad van Commissarissen

Allen leden van de Raad van Commissarissen tenminste over de onderstaande deskundigheden en kwaliteiten te beschikken. De leden van de Raad van Commissarissen zijn complementair aan elkaar en voldoen samen als Raad van Commissarissen aan de gestelde deskundigheden en kwaliteiten.

­

Kennis

 

Bestuurlijke inzicht

Alle leden van de Raad van Commissarissen kunnen op bestuurlijk en strategisch niveau denken.

 

Zorginhoudelijke kennis

 • Tenminste één lid heeft zorginhoudelijke kennis van en ervaring in de zorg, bij voorkeur van de thuiszorg.
 • De overige leden houden zich gedurende hun functie als toezichthouder op de hoogte van ontwikkelingen in de branche.

 

Financiële deskundigheid

Tenminste één lid heeft financiële deskundigheid en ervaring waarmee zij kritisch toezicht kan houden op de financiën van de organisatie en op dit gebied als klankbord kan functioneren voor de directie.

 

Overige deskundigheden

De Raad van Commissarissen kan aangevuld worden met een lid die juridische kennis, kennis van technologische innovatie of kennis van HR heeft.

 

Kwaliteiten 

 • Affiniteit met de organisatie
 • Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en de zorg- en dienstverlening van de organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt en weten tegelijk afstand te houden die past bij de toezichtsfunctie.
 • Kennen onderscheid tussen toezicht en bestuur
 • De leden van de Raad van Commissarissen zijn in staat om toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.

 

Proactieve houding en gedrag

 • De leden nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de directie en collega-toezichthouders, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken.
 • De leden hebben het vermogen en de attitude om de directie ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

 

Samenwerken in teamverband

De leden zijn gericht op het werken in teamverband, ondermeer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat.

 

Kritische zelfreflectie

De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

 

Onafhankelijkheid

 • Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe of interne belanghebbenden waardoor er op structurele basis sprake is van belangenverstrengelingen;
 • De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de directie en collega toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor de organisatie.

 

Evenwichtige samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen.

 

Beschikbaarheid

Leden van de Raad van Commissarissen kunnen voldoende tijd beschikbaar maken. De overlegfrequentie is minimaal 3 keer per jaar met de directie. Daarnaast komt de Raad van Commissarissen één keer per jaar samen met de aanwezige medezeggenschapsorganen.

 

Specifieke profielkenmerken lid Raad van Commissarissen met portefeuille zorg & kwaliteit

 • Heeft een zorginhoudelijke achtergrond bij voorkeur als verpleegkundige niveau 5 of 6
 • Heeft een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de wet- en regelgeving en de trends binnen de zorgsector.
 • Is op de hoogte van zorginhoudelijke, kwalitatieve en cliëntgerichte ontwikkelingen in de zorgsector.
 • Heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten in het werkgebied van Duman Zorg
 • Beschikt over het vermogen om het systematisch werken aan kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie te beoordelen.
 • Aanstelling op voordracht/ in samenspraak met de Cliëntenraad of een representatieve vertegenwoordiging van cliënten
 • U bent een open en betrokken gesprekspartner voor de Cliëntenraad, zonder last en ruggespraak, met de bereidheid om minimaal één keer per jaar deel te nemen aan een vergadering van de Cliëntenraad.


Specifieke profielkenmerken lid raad van commissaris met portefeuille financiën

 • Heeft ruime kennis, deskundigheid en visie op financieel-economisch/bedrijfskundig gebied.
 • Beschikt over ruime (bestuurlijke) ervaring met financiële processen, bedrijfsvoering en interne risicobeheersing- en controlesystemen. Is bekend met (vraagstukken omtrent) zorgfinanciering en hiermee in verband staande vermogenskosten.
 • Sterke betrokkenheid bij het toenemend ondernemerschap in de sector, volgt de marktgerelateerde vraagstukken van de organisatie. Heeft goed zicht op de maatschappelijke behoeften en de mogelijkheden die de financiering de organisatie biedt.
 • Ervaring in de zorgsector strekt tot aanbeveling. 

 

Specifieke profielkenmerken Raad van Commissarissen met portefeuille juridisch, technologische innovatie

 • Beschikt over juridische kennis en ervaring met betrekking tot contractvorming en voor de zorgsector relevante wet- en regelgeving en heeft kennis van, inzicht in en ervaring met governance vraagstukken en/ of
 • Beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebeid HRM-processen en/of
 • Heeft aantoonbare affiniteit voor en bij voorkeur kennis en ervaring met de specifieke vraagstukken met betrekking tot informatietechnologie binnen de thuiszorg en de mogelijkheden van zorginnovatie;
 • In staat om (nieuwe) technologische ontwikkelingen te duiden en vertalen naar mogelijkheden voor Duman Zorg.


Solliciteren

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan één van de gevraagde profielen, dan kunt u uw CV voorzien van een motivatie mailen naar huriye@dumanzorg.nl. Voor meer informatie en vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met mevrouw Ozyer via het nummer 010-229 88 82.